سیستمهای روانکاری مرکزی به منظور استفاده از یک گریس پمپ جهت تزریق روانکار برای نقاط متعدد طراحی شده اند. روانکاری بدین صورت انجام می شود که با استفاده از مقسم گریس و گریس پمپ های مربوطه میزان مشخص روانکار در زمانهای معین به نقاط مورد نظر ( گریس خور ) تزریق می شود. 

توزیع روانکار به نقاط گریس خور توسط مقسم ها(Dividers)  انجام می شود و تزریق روانکار توسط گریس پمپ دستی، گریس پمپ پنوماتیکی ( گریس پمپ بادی ) و یا گریس پمپ برقی   انجام خواهد شد.

Multi Line System

به سیستم هایی گفته می شود که روانکار بطور مستقیم از خروجی های گریس پمپ (پمپ المنت) به نقاط روانکاری تزریق می شود. این سیستم برای نقاط پراکنده که فاصله آنها حداکثر 50 متر است کارایی دارد. در این سیستم بیش از دو مسیر لوله کشی وجود دارد و تعداد پمپ المنتها با تعداد نقاط روانکاری برابر است.

Progressive System

 به سیستم هایی گفته می شود که در آنها پمپ المنت های گریس پمپ به مقسم گریس متصل شده و از این طریق تعداد نقاط بیشتری را می توان روانکاری نمود. همچنین این امکان وجود دارد که یک مقسم گریس به مقسم گریس دیگر متصل شده و به این ترتیب تعداد نقاط روانکاری افزایش یابد. در این سیستم به خاطر استفاده از مقسم گریس و زانویی حداکثر فاصله به علت افت فشار کمتر از 50 متر است.

برای مشاهده انواع گریس پمپ کلیک کنید.

برای مشاهده انواع مقسم گریس سیستم چندخطی کلیک کنید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 45 کاربر
10 / 10
از 45 کاربر